شیوه نامه ارائه کتب در سایت
کتب موجود در سایت دارای خصوصیات زیر می باشند:
1) دارای مجوز چاپ و پخش از مراجع قانونی ذیصلاح می باشند.
2) بدون برچسب قیمت یا خدشه دار بودن قیمت روی جلد کتاب می باشند.
3) کتب سایت در سه فرم زیر امکان ارائه دارند:
الف) نو:  کتب نو کتابهایی هستند که کاملا سالم بوده بدون هر گونه پارگی یا هر خدشه دیگر می باشند.
ب) درجه دو: کتبی را شامل می شوند که یا ویرایش جدیدتری برای آنها به چاپ رسیده و یا از لحاظ فنی در مراحل 
     مختلف چاپ ایراداتی جزئی پیدا کرده اند. این کتب هیچ مشکلی از نظر محتوایی ندارند. طبیعتا این کتابها، ارزانتر
     از کتب نو ارائه شده اند. نکته مهم این است که بدون اجازه ناشر کتاب، ارائه درجه دو یا دست دوم از سایت 
     امکانپذیر نمی باشد.
ارسال پیام
انتخاب بخش :
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
شماره تماس :  
توضیحات :